Jakie są istotne instytucje regulujące sektor bankowy?

intytucje regulujące sktor bankowy
Sektor bankowy, jak to się często powtarza, stanowi krwioobieg gospodarki. Jednocześnie, ze względu na charakter usług jakich dostarcza (a które są praktycznie niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie) ma bardzo mocno uprzywilejowaną pozycję w stosunku do swoich klientów. Dlatego z jednej strony, ze względu na swoje szczególne znaczenie dla gospodarki, a także ze względu na swoją uprzywilejowaną jest on obudowany szeregiem instytucji regulujących.

Komisja Nadzoru Finansowego

bank

Najważniejszą instytucją regulującą sektor bankowy jest obecnie Komisja Nadzoru Finansowego. Wcześniej nadzór bankowy prowadzony był przez NBP, potem został jednak połączony z nadzorem nad innymi elementami rynku finansowego (ubezpieczycielami, rynkiem kapitałowym, itd.). KNF ma bardzo szeroki zakres uprawnień nadzorczych. Począwszy od wydawania licencji bankowych i wyrażania zgody (lub nie) na nabycie istotnych pakietów akcji banków, do zgody na powołanie danego osoby na stanowisko prezesa.

KNF przez cały czas otrzymuje pakiety informacyjne od banków i sprawdza przestrzeganie przez nich wskaźników regulacyjnych (które wcześniej sam ustala przy uwzględnieniu minimalnych poziomów wynikających z prawa). Dzięki temu, na bieżąco zna stan płynnościowy i kapitałowy wszystkich banków i w razie konieczności może interweniować – narzucić plan naprawczy lub wręcz wprowadzić zarząd komisaryczny.

lin do strony KNF

 

Narodowy Bank Polski

Kiedyś NBP był jednocześnie bankiem centralnym (bankiem banków) i nadzorcą nad sektorem bankowym. Po przeniesieniu drugiej części do KNF, obecnie jego wpływ na banki odbywa się poprzez mechanizmy quasi-rynkowe. NBP (a ściślej Rada Polityki Pieniężnej) ustala stopy procentowe, po których dokonuje transakcji z bankami komercyjnymi. Te stopy efektywnie wyznaczają koszt finansowania dla banków i w rezultacie stanowią kluczowy element wpływający na rentowność i wielkość banków. W ten sposób, poprzez sektor bankowy NBP prowadzi politykę pieniężną – jeden z dwóch kluczowych elementów polityki gospodarczej państwa.

link do strony NBP

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja powołana do gromadzenia i zarządzania środkami przeznaczonymi na wypłatę ewentualnych gwarancji w przypadku upadłości banku. Środki klientów trzymane w banku do wartości 100 tys. EUR objęte są takimi gwarancjami. Zgodnie z nimi, w razie upadłości banku klienci otrzymają zwrot swoich środków do tej wysokości od BFG.

link do strony BFG

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Kompetencje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obejmują całość podmiotów gospodarczych działających w Polsce, nie tylko banków. Tak się jednak złożyło, że ze względu na silną pozycję banków w relacji z konsumentami, UOKiK ma bardzo wiele pracy w tym sektorze. Podstawowa rola UOKiKu polega na usuwaniu wszelkich klauzul niedozwolonych z regulaminów i wzorców umownych stosowanych przez banki. Po uznaniu jakiejś klauzuli za niedozwoloną bank nie może jej stosować, a przede wszystkim może zostać ukarany dość dotkliwą karę.

Dodatkowo UOKiK, podobnie jak i KNF wyraża zgodę na ewentualne fuzje i przejęcie w sektorze bankowym.

link do strony UOKiK

 

Związek Banków Polskich

Jest to podmiot, który w przeciwieństwie do powyższych nie należy do administracji państwej, tylko jest samorządem zrzeszającym banki. Jego rola to raczej kształtowanie dobrych praktyk i zapewnienie współpracy między bankami. Przykładem jest uzgodniona procedura przenoszenia konta pomiędzy bankami. Wpływ tej instytucji jest jednak tylko ”moralny”. J

Więcej o powyższych instytucjach możesz przeczytać pod tymi linkami:

link do strony ZBP